BlogBugs - free blog hosting
Bookmark Porn | FUCKBOOK | Free Porn | big tits
Home  Report Abuse  Directory  Signup  Video On Line 

 

genc porno izle

2011-Dec-18 - erotik film izle

Cinsel ili?kinin en ?st porno izle noktas?nda erkek ve kad?nlarda orgazm meydana gelmektedir. Bu nokta erkekler ve kad?nlar en zirve noktay? ya?amakta ve b?ylece cinsel ili?ki sonlanmaya do?ru gitmektedir. Fakat erkekler genel olarak orgazm? rahat bir ?ekilde ya?asalar da ayn? durumu kad?nlar i?in s?ylemek pek uygun de?ildir. ??nk? kad?nlar?n cinsel ili?kilerinde meydana gelen problemlerden bir tanesi de orgazm problemidir. T?m d?nya ?zerinde kad?nlar?n neredeyse yar?s? orgazm olamama problemini ya?amaktad?rlar. Bu durum cinsel ya?am? k?t? etkilemekte ve arzu etti?ini bulamayan kad?nlar cinsel ili?kiden so?umaktad?rlar. Cinsel sa?l?k t?p ilminin ilgi alanlar?ndan i?te birisi de budur Kad?nlar orgazm durumlar?na g?re birka? grupta incelenebilir. Bunlardan bir tanesi hi? orgazm porno olamayan kad?nlard?r. Bu kad?nlar?n y?zdelik dilimi di?erlerine g?re ?ok de?ildir. Bu problem daha ?ok fiziksel problemlerden meydana gelmektedir. Bir orgazm problemi de bazen orgazm olmamakt?r. Bu durum pek de anormal de?ildir. ???nc? kesim orgazm k?sm? sadece eli kullan?p orgazm olmakt?r. Cinsel ili?kide orgazm olmayan kad?nlar bu orgazm t?r? ile orgazm olmaktad?rlar. Bir tak?m bayanlar ise erken orgazm olmaktad?rlar. Bu da pek ?ok olmayan bir durumdur. Bu ba?lama orgazm problemi bazen e?leri birbirinden so?utmaktad?r. E?lerin birbirlerinden so?umamas? ve etkili bir ?ekilde cinsel tercihlerini kullanabilmeleri i?in bu durumun tedavi edilmesi gerekir. Tedavi y?ntemleri hakk?nda bilgi almak i?in sitemizi inceleyin.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-18 - sikis izle

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-18 - seks izle

Kad?nlar ?ok hassas bir ?ekilde yarat?lm??lard?r. Bu hassasl?klar?ndan bir tanesi de cinsel sa?l?klar?nda g?r?l?r. Kad?nlar cinsel olarak bir tak?m sa?l?k problemleri g?rebilmektedirler. Bu problemler sosyal hayatta kad?nlar?n ya?am?nda k?t? etkilere sahip olmaktad?r. Bazen i? hayat?n?, e?itim hayat?n? dahi k?t? etkileyen bu sa?l?k problemlerinin en ba??nda Vajinal ka??nt?lar da gelmektedir. Vajinal ka??nt?lar bir tak?m problemlerden dolay? olarak meydana gelmektedir. Bu problemler vajinadan gelen beyaz peynirimsi ak?nt?larla a meydana gelmektedir. Bu durumda ?ok ?iddetli bir ?ekilde ka??nt? olabilir. Bu durum ?ok hassas olan bir durumdur. Bazen bu hastal?kta doktorlar banyo k?s?tlamas? dahi getirebilmektedir. Vajinal ka??nt?lara sahip olanlar g?nl?k birka? defa su ile rokettube mobil porno temizleme y?ntemini kullanabilirler. Ka??nt? an?nda hi?bir zaman ka??nan b?lgelere dokunmamal?d?r. Bu durumda beklemek ve v?cudu s?kmak ?ok daha mant?kl? olacakt?r. ?? ?ama??r? tercihine de bu noktada olduk?a dikkat etmek gerekiyor. Bu hastal?k an?nda pamuklu i? ?ama??rlar? tercih etmek daha mant?kl? olacakt?r. Evli bayanlar bu hastal?klar? ya?ad?klar? vakit e?lerine prezervatif takmalar?n? tavsiye etmelidirler. ??nk? bu durumda bula??c? olarak hastal?k kapma riski de bulunmaktad?r. Vajinal ka??nt? hayat?n farkl? d?nemlerinde kad?nlar?n muzdarip olduklar? hastal?klar aras?nda yer almaktad?r. Bu hastal?k an?nda problem etmemeli ve hemen bir hekimden tedavi al?nmal?d?r. Etkili bir tedavi y?ntemi ve t?bbi ?nlem al?nmad??? taktirde hastal?k daha da can?n?z? s?kacak bir hal alabilir.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-18 - genc porno izle

?ktidars?zl?k problemi erkeklerin cinsel porno video sikis izle sa?l?klar?n? olumsuz olarak etkilemekte olan bir hastal?kt?r. ?ktidars?zl???n olmas? demek ayn? zamanda cinsel birle?menin de b?y?k bir eksikli?i demektir. ?ktidars?zl?k penisin sertle?ememesi ve cinsel birle?mek i?in ?nemli konumu alamamas? demektir. Bu noktada cinsel birle?me ger?ekle?ememekte ve e?ler aras?nda bir tak?m sorunlar da meydana gelmektedir. Cinsel iktidars?zl???n pek ?ok sebebi bulunmaktad?r. Bu sorunlar fiziksel ve psikolojik sorunlar olmak ?zere iki farkl? ?ekilde de?erlendirilebilir. Bu noktada bu problemi gidermek i?in kaliteli bir te?his gerekmekte ve bunun neticesinde bir ?ekilde tedavi al?nmal?d?r. ?ktidars?zl???n sebepleri aras?nda sigara, alkol eroin gibi uyu?turucu etkilerin yeri b?y?kt?r. Bu zararl? maddeler t?m v?cut sa?l???na zararl? etki ettikleri gibi cinsel sa?l??? da ?ok k?t? bir ?ekilde darbelemektedir. Bu ba?lamda problemin daha da ilerlemesini beklemeden h?zl? bir ?ekilde tedavi talep etmeniz daha mant?kl? olacakt?r. Tedavi a?amalar?nda duruma g?re 4 farkl? y?ntem uygulanmaktad?r. Bu y?ntemler a??zla al?nan ila?lar, dinlenme ve stresten uzakla?mak, egzersizle kan dola??m?n? artt?rma ve sa?l?kl? beslenme y?ntemleridir. Her bir y?ntemde hangisinin daha uygun oldu?una karar verecek olan uzman hekimdir. Herhangi bir uzman ekim izni olmadan tedaviye kalk??mak do?ru bir i? olmayacakt?r. T?m bunlar?n yan?nda bir psikologdan da destek alman?n ne derece yarar getirece?ini t?p d?nyas? bilmektedir. Bundan ?t?r? psikolojik deste?i de hi? unutmamak gerekir.
Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

2011-Dec-18 - yasli porno izle

Comments (0) :: Post A Comment! :: Permanent Link

Information

genc porno izle
Porn | Gencpornoizle